AGILE

פרויקטים מודרניים מאותגרים על ידי הסביבה הדינמית המשתנה, המאלצת אותם לסגל גישות
חדשות לניהול פרויקטים. הגישה האג'ילית המודרנית, מכילה מגוון פתרונות תוך שימוש במתודולוגיות אינטגרטיביות כמו Scrum, Kanban Lean לפיתוח מהיר באמצעות צוותים רב-תחומיים.

יישום אג'ייל בארגונים וחברות הוא אתגר מורכב המשלב היבטים תרבותיים, ארגוניים ותהליכיים. לכל ארגון מאפיינים ייחודיים ולכן לא די לאמץ וליישם מתודולוגיית אג'ייל קיימת כזו או אחרת. נדרשת התאמה מרבית של המענה לכל ארגון ולווי מדויק של ההטמעה עד להצלחה.

אימצנו את ארגז הכלים של ארגון ה- ®PMI העולמי, ליישום אג'ייל הקרוי Disciplined Agile אנו מיישמים אותו בהצלחה בארגונים רבים.

על פי גישה זו, המענה האג'יילי "נתפר" באופן ייעודי ופרגמטי, על בסיס מספר מחזורי חיים שונים של פעילות

  • Agile: לתמיכה בפיתוח מחזורי ואיטרטיבי
  • Lean: לתהליכי עבודה רציפה שאינם איטרטיביים
  • Continuous Delivery :Agile לצוותי פיתוח קבועים היכולים לספק באופן רציף
  • Continuous Delivery :Lean לצוותים קבועים היכולים לספק באופן רציף
  • Exploratory: למחקר ופיתוח על בסיס גישת ה- Lean Startup
  • Program: לפרויקטים מורכבים הכוללים מספר צוותי פיתוח

אנחנו שמים דגש על שלב הייזום של הפעילות הפרויקטאלית (Inception) שכולל תכנון, זיהוי וניתוח סיכונים, גיבוש ארכיטקטורת המענה והתארגנות, כמו גם על שלב המסירה לתפעול מוצלח של המוצר/מערכת (Transition) . כך מורחבת הראייה האג'ילית מעבר לשלב הפיתוח והייצור, על פי תפיסת DevOps.

Disciplined Agile היא גישה היברידית המאפשרת שימוש במתודולוגיות אג'ייל מגוונות באופן פחות מקובע תוך התאמה לצרכי הפיתוח וניהול הפרויקטים שלכם. נעשה שימוש ב-21 עקרונות מטרה, המשקפים את שלבי הפרויקט השונים (התארגנות, מימוש ומסירה). ניתן גם מענה לפרויקטים עם מאפייני פיתוח מגוונים המשלבים חומרה, תוכנה ותתי מערכות ברבדים שונים של פיתוח ואינטגרציה (לא רק פיתוח תכנה).

כמו כן מאפשר ארגז הכלים הרחבה של היישום לכל שדרות הארגון עד לרמת ה Enterprise לרבות תמיכה בתהליכי IT כוללים, ניהול מוצר, שיווק, HR ועוד. מושם דגש על התאמה למבנה הארגוני ובעלי התפקידים אצלכם בארגון, תוך מיצוי והפקת המרב מהקיים.

סדנאות אלה כוללות:

אנשים ויחסי גומלין

תוכנה עובדת

שיתוף פעולה עם הלקוחות

מענה לשינויים

 פרויקטים, תכניות וארגונים גדולים מלווים על ידי מתודולוגיות מרחיבות והיברידיות כגון ה-®SAFE ו-®DAD.